การจัดการด้านและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

04 November 2020
การจัดการด้านและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

การจัดการด้านและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
หมวดคุณภาพน้ำทิ้งมีการตรวจวัด
- pH
- Total Dissolved Solids
- Settleable Solids
- Biochemical Oxygen Demand (BOD)
- Chemical Oxygen Demand (COD)
- Oil & Grease
มีความถี่ในการตรวจวัดทุกเดือน

หมวดคุณภาพอากาศมีการตรวจวัด
- Total Suspended Particulate (TSP)
- Sulfur Dioxide
- Oxides of Nitrogen
- Carbon Monoxide
- Hydrogen Chloride (HCL)
- Copper (Cu)
- Sulfuric Acid (HSO4)
- ค่าความทึบแสง
- จัดส่งรายงานปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน ความถี่ทุก 6 เดือน

หมวดด้านกากอุตสาหกรรม
- รายงานสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประจำปี
- การขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงานเมื่อมีการนำออกทุกครั้ง
- โปรแกรมลดการเกิดของเสีย 3Rs / ฝึกอบรม
- การนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ลดค่าใช้จ่าย

Recent news

COOKIES

We use cookies on this site to enhance your user experience By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. cookies policy

Accept